Dat het HR jargon uitgebreid is hoeven we je niet te vertellen, maar wist je dat je de relevantste termen nu alfabetisch terug kan vinden?

Zoek in onze uitvoerige begrippenlijst.

HR Glossary

360° feedback

Een systeem waarbij medewerkers anonieme feedback krijgen van de mensen rondom hen. Hun rechtstreekse manager, collega's, rapporten over interacties met stakeholders en zelf-evaluaties. Deze feedback wordt verzameld met periodieke surveys die verschillende soorten vragen kunnen bevatten.

Applicant Tracking System (ATS)

Een type HR software om het rekruteringsproces te ondersteunen. Met deze tools kan je vacatures publiceren, gegevens van kandidaten bewaren en hen begeleiden doorheen het selectieproces.

Absence management
(afwezigheidsbeheer)

Het beheren en verwerken van afwezigheden door HR of managers voor de loonverwerking. Het omvat ook het beleid uitstippelen om ziekteverzuim in te perken a.d.h.v. specifieke policies en initiatieven.

Assessment center

Een oefening die kan worden uitgevoerd met potentiële kandidaten om na te gaan of bepaalde vaardigheden en competenties aanwezig zijn. Deze screening wordt meestal a.d.h.v. enkele concrete simulatieoefeningen uitgevoerd.

Basisloon

Het bedrag die wordt betaald vooraleer extras worden toegevoegd (bv. gewerkte overuren) of afgetrokken (loon inleveren voor maaltijdcheques). Vergoedingen zoals voor thuiswerken of een telefoonabonnement worden ook bij het basisloon geteld.

Bedrijfscultuur

De manier waarop medewerkers binnen het bedrijf zich in onderlinge relaties en in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen. Het bevat ook alle ongeschreven regels en gebruiken die eigen zijn aan de organisatie.

Benefits administration

Het proces van leveranciers te selecteren die extralegale voordelen aanbieden, en de voordelen ervan beheren voor medewerkers. Zoals een nieuwe medewerker aan de hospitalisatie - of groepsverzekering toevoegen.

Betaald educatief verlof

Medewerkers in de privésector mogen een bepaalde periode afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, met behoud van hun loon. Na de opleiding kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Brutoloon

Het loon dat een medewerker verdient, voor RSZ en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

Een verzameling schriftelijk vastgelegde afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, met betrekking tot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Cafetariaplan

Een systeem om als werkgever flexibele verloning aan te bieden. De medewerker kiest voor een deel van zijn verloning zelf voordelen uit een vast aantal opties, zoals in een cafetaria met zelfbediening.

Competenties

De benodigde vaardigheden die een medewerker moet hebben om een bepaalde functie uit te oefenen. Competenties gaan zowel over echte kennis als soft skills. Wanneer men spreekt over kerncompetenties, dan bedoelen ze de skills die absoluut noodzakelijk zijn voor een functie te kunnen uitoefenen.

Compensatieverlof

Een methode om medewerkers te vergoeden voor gepresteerde overuren. Het bedrijf betaalt je dan uit in extra verlof, wat vaak goedkoper uitkomt dan deze uren rechtstreeks uit te betalen. Hoe deze compensatie wordt berekend is vaak samengevat in een policy.

Cross-functioneel team

Een groep mensen samengesteld uit medewerkers vanuit verschillende functionele teams binnen de organisatie. In sommige bedrijven zitten medewerkers zowel in dit team als in hun functioneel team. Terwijl in sommige bedrijven dit de primaire structuur is. Zo loopt het bijvoorbeeld bij agencies die een developer, designer, project manager, analyst in één team samenbrengt rond projecten.

Doorgroeimogelijkheden

Opportuniteiten voor medewerkers om binnen hun organisatie door te groeien. Dit kan richting een hogere functie zijn (verticale groei) of om zich verder te specialiseren binnen de eigen functie (horizontale groei).

Exit interview

Het laatste gesprek met een medewerker die het bedrijf verlaat. Het doel is informatie inwinnen over de werkomstandigheden, en eventueel verdere uitleg te geven bij het reden van het ontslag.

Employer branding

Het beheren van het bedrijfsmerk om zo een positieve indruk na te laten bij huidige en potentiële medewerkers.

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Een scoring systeem ontworpen om tevredenheid en loyaliteit bij medewerkers te kunnen meten. Je kan dit cijfer verhogen door in te zetten op employer branding.

Employee Relationship Management (ERM)

Een strategie gericht op relaties met nieuwe, huidige én oud-medewerkers aan te gaan, te onderhouden en verder uit te bouwen. Zodat er waarde wordt gecreëerd voor zowel het bedrijf als de medewerker.

Employee Lifecycle (ELM)

Alle stappen die een medewerker doorloopt tijdens zijn loopbaan bij het bedrijf, van de eerste t/m de laatste werkdag.

Flexi-job

Een type arbeidsovereenkomst waarbij bepaalde medewerkers een tweede job kunnen uitoefenen zonder daarvoor zwaar belast te worden. Voor medewerkers moet er minstens 4/5 voltijdse tewerkstelling zijn geweest in het afgelopen kwartaal. Gepensioneerden kunnen ook gebruik maken van deze regel om iets bij te verdienen.

Functieomschrijving

De volledige beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden behorende bij een bepaalde functie.

Gedragsobservatie

Een mogelijk onderdeel van een assessment waarbij het bewuste en onbewuste gedrag van de kandidaat tijdens een opdracht wordt bestudeerd.

Halo-effect

Een psychologisch verschijnsel waarbij een positieve indruk die een potentiële kandidaat maakt, de suggestie wekt dat de potentiële kandidaat ook op andere gebieden uitblinkt.

Horn-effect

Het tegenovergestelde van het halo-effect, waarbij de negatieve indruk die een potentiële kandidaat maakt, de suggestie wekt dat de kandidaat ook op andere gebieden niet uitblinkt.

Human Resources Information System (HRIS)

Een uitgebreid HR systeem dat alle data van medewerkers centraliseert en ondersteuning biedt voor verschillende HR processen zoals onboarding, verlofbeheer, loonverwerking.

Human Resources Management System (HRMS)

Een HR systeem voor grotere ondernemingen die diepgaande functionaliteit heeft voor vele HR processen en ondersteuning biedt om een personeelsbestand te beheren over meerdere landen.

Human Capital Management (HCM)

Een HR systeem voor grotere ondernemingen die gelijkaardig is aan een HRMS. Het biedt meer mogelijkheden rond het aantrekken, beheren en doen groeien van talent in de organisatie.

Interne mobiliteit

Een HR strategie waarbij wordt ingezet op intern aanwezig talent voor het invullen van bestaande en/of nieuwe vacatures binnen een bedrijf.

Instroom

Het totaal aantal nieuwe werknemers dat in een jaar toetreedt tot de arbeidsmarkt, in een specifieke branche of bij een werkgever.

Individuele rekening

Een bewijs dat je jaarlijks ontvangt met een overzicht van je prestaties en loon. Dit document heb je nodig om de belastingaangifte in te vullen.

Jaarlijkse vakantie

Het recht op vakantie die elke medewerker geniet. Vakantiedagen worden toegekend a.d.h.v. de tewerkstelling in het voorgaande jaar. Er zijn verschillende berekeningsmethoden voor arbeiders en bedienden.

Job crafting

Een methode waarbij een medewerker zelf zijn job herstructureert. Dit kan doordat de medewerker aanpassingen aanbrengt in zijn taken, of dat er aanpassingen gemaakt worden in de samenwerking met HR of de directe manager.

Jobhopping

Wanneer een medewerker vaak verandert van werkgever. Vaak met het motief om een hoger loon of een betere functie te krijgen, of om een CV op te bouwen waarop veel verschillende ervaringen staan.

Klein verlet (omstandigheidsverlof)

Een regel waarbij een medewerker met behoud van loon bij een aantal omstandigheden van het werk afwezig mag zijn. Typische omstandigheden zijn familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen.

Loonkost

Het totale bedrag dat een werkgever betaald om een medewerker of zijn voltallige personeel te werk te stellen. Bereken zelf je loonkost met onze gratis tool!

Learning & Development (Training & Ontwikkeling)

Het geheel aan activiteiten die worden aangeboden door de werkgever aan medewerkers om zichzelf op te leiden, bij te scholen en verder te ontwikkelen. Dit kan gaan van trainingsprogramma's voor nieuwe aanwervingen tot cursussen voor managers en diepgaande opleidingen voor specialisten.

Learning Management System (LMS)

Een type HR software om ondersteuning te bieden bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen.

Loopbaanmanagement

Dit bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds alle activiteiten die erop gericht zijn om een medewerker zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Anderzijds houdt dit in het sturen van personeelsstromen door de organisatie. Met als doel een continue bezetting van de functies in de organisatie te realiseren en het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Een onderzoek door de werkgever om te weten te komen wat er werkelijk speelt bij de medewerkers. Het dagelijkse werk, de werksfeer, arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie.

Mobile workforce

Alle mensen die geïnteresseerd zijn in of bereid zijn om te verhuizen voor een baan naar een ander land.

Nettoloon

Het bedrag dat de medewerker ontvangt wanneer men het brutoloon in mindering brengt met de te betalen belastingen en sociale bijdragen.

No cure No pay

Een type overeenkomst waarbij diensten alleen worden betaald wanneer er een geschikte oplossing wordt gevonden. Dit wordt voornamelijk toegepast in rekrutering voor het succesvol plaatsen van een kandidaat bij een werkgever.

Onboarding

Het proces van nieuwe medewerkers te integreren binnen de organisatie. Gedurende dit proces worden ze vertrouwd gemaakt met hun team, de diensten en/of producten, de cultuur van de organisatie en de werk hun functie. Werk zelf een gestructureerd onboardingproces uit met onze gratis checklist!

Palliatief verlof

Betaald verlof die je kan ontvangen wanneer je palliatieve zorg (medische, sociale, psychologische, administratieve) verstrekt aan een ongeneeslijk zieke persoon die zich in de terminale fase bevindt.

Politiek verlof

Een type verlof waarbij medewerkers kunnen afwezig blijven om een politiek mandaat uit te oefenen. Alleen van toepassing in de privésector.

Request For Proposal (RFP)

Een document die alle de technische en functionele eisen of behoeften bevat waar een gewenst systeem moet aan voldoet en is onderdeel van het aankoopproces. Het is bedoeld om duidelijk je noden en vereisten te formuleren naar potentiële software aanbieders en verkopers.

Referral recruitment (Employee referral)

Een methode van kandidaten vinden waarbij potentiële medewerkers worden voorgesteld door huidige of oud-medewerkers of relaties uit het eigen netwerk.

Sourcing

Het proactief zoeken naar en identificeren van geschikte kandidaten voor huidige en toekomstige vacatures. Het doel van sourcing is relevante informatie van geschikte kandidaten verzamelen.

Software as a Service (SaaS)

Een van de meest voorkomende manieren binnen organisaties om van (HR) software gebruik te maken. Een SaaS-oplossing biedt software aan in de cloud, waarbij de organisatie betaald in de vorm van een abonnement voor een bepaalde tijd en een beperkt aantal gebruikers.

Successieplanning

Planning van opvolgers voor managers en andere medewerkers in sleutelposities om te voorkomen dat er bij plotseling vertrek gaten vallen in de bezetting.

Tijdskrediet

Via dit systeem kunt u als medewerker uit de privésector uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen. Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Talent management

Het anticiperen van nodige werkkrachten voor het bedrijf en de planning om deze noden zo goed mogelijk in te vullen.

Tewerkstellingsattest

Een bewijs die de begin – en einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid bevat.

Uitstroom

Het totaal aantal werknemers dat in een jaar de arbeidsmarkt, een specifieke branche of een werkgever verlaat.

Verlof voor medische bijstand

Dit is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking, bedoeld om een ernstig ziek gezinslid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen.

Verlof om dwingende redenen

Een uitzonderlijke situatie doet zich voor waardoor de medewerker het recht krijgt om van het werk afwezig te zijn.

Vakantie-attest

Een document die het aantal vakantiedagen en het uitbetaalde vakantiegeld bevat die de medewerker ontvangen heeft voor desbetreffend jaar. Dit attest moet worden afgeleverd aan het sociaal secretariaat van de nieuwe werkgever zodat deze de juiste berekeningen kunnen maken naar verloning en vakantiedagen.

Verloop

Het aantal medewerkers in een bedrijf die vertrekken over een bepaalde door ontslag, langdurige ziekte en pensioen. Dit getal kan worden uitgedrukt in het aantal werknemers dat vertrekt in een jaar ten opzichte van het totale personeelsbestand.

Workflow

Een type proces dat verloopt volgens een vooraf bepaalde structuur of opeenvolging van stappen. Dit maakt het proces consistent en wordt het gemakkelijker automatisch taken te laten toewijzen en het meetbaar te maken.

Work-life balance

De verhouding van de tijd die wordt gespendeerd aan werken tegenover de vrije beschikbare tijd. Om medewerkers tevreden en geëngageerd te houden zorgt HR er best voor dat deze balans bewaard blijft.

Werkloosheidsbewijs - C4

Dit document is zeer belangrijk, je hebt het namelijk nodig voor je uitkering. Het bevat persoonlijke gegevens, gegevens over de tewerkstelling en de reden van je ontslag. Indien je vrijwillig ontslag hebt genomen of ontslagen bent door je eigen schuld (bv. om dringende reden) heb je niet meteen recht op een uitkering.

Werving

Een onderdeel van het rekruteringsproces waarbij kandidaten worden gevonden voor openstaande of toekomstige vacatures.

Ziekteverzuim

Dit is een percentage die een indicatie gaat geven als (groepen van) medewerkers ongewoon veel ziektedagen opnemen. Je berekent het als het totaal aantal ziektedagen van de medewerkers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de medewerkers in de betreffende periode.